Kì thi tốt nghiệp THPT đang tới gần, hãy cùng TEL Academy điểm qua những thông tin tổng hợp về luyện ngữ pháp môn tiếng Anh trong bài thi khá quan trọng này nhé!


ôn thi tiếng Anh giao tiếp


Chuyên đề 1: Tense (Các thì trong Tiếng Anh)
1. Simple present: Thì hiện tại đơn . 
2. Present Continuous: Thì hiện tại tiếp diễn 
3. Present Perfect: Thì hiện tại hoàn thành.  
4. Present Perfect Continuous: Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. 
5. Past Simple: Thì quá khứ đơn. 
6. Past Continuous: Thì quá khứ tiếp diễn 
7. Past Perfect: Thì quá khứ hoàn thành 
8. Past Perfect Continuous: Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn 
9. Simple Future: Thì tương lai đơn  
10. Future Continuous: Thì tương lai tiếp diễn   
11. Future Perfect: Thì tương lai hoàn thành   
12. Future Perfect Continuous: Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn  
Đây là những ứng dụng giao tiếp tiếng Anh khá phổ biến.

Chuyên đề 2: Gerund and infinitive - Các dạng thức của động từ   Xem chi tiết
1. Gerund: V-ing
2. To-Infinitive 

Chuyên đề 3: Modal verbs : Động từ khiếm khuyết    Xem chi tiết

Chuyên đề 4: Types of Words - Các loại từ
1. Nouns: Danh từ        Xem chi tiết
- Common nouns: Danh từ chung
- Proper nouns: Danh từ riêng
- Abstract nouns: Danh từ trừu tượng
- Collective nouns: Danh từ tập thể
- Countable nouns: Danh từ đếm được
- Uncountable nouns: Danh từ không đếm được
2. Pronouns: Đại từ       Xem chi tiết
- Personal pronouns: Đại từ nhân xưng
- Indefinite pronouns: Đại từ bất định
- Possessive pronouns: Đại từ sở hữu
- Reflexive pronouns: Đại từ phản thân 
- Relative pronouns: Đại từ quan hệ 
- Demonstrative pronouns: Đại từ chỉ định
- Interrogative pronouns: Đại từ nghi vấn 

3. Verbs: Động từ    Xem chi tiết
- Physical verbs: Động từ chỉ thể chất
- Stative verbs: Động từ chỉ trạng thái
- Mental verbs: Động từ chỉ hoạt động nhận thức
- Ordinary verb: Động từ thường
- Auxiliary verb: Trợ động từ
- Intransitive verbs: Nội động từ
- Transitive verbs: Ngoại động từ    

4. Adjective: Tính từ   
- Descriptive adjective: Tính từ mô tả
- Limiting adjective: Tính từ chỉ giới hạn
- Positive adjectives: Tính từ sở hữu

5. Adverb: Trạng từ    
- Manner: Trạng từ chỉ cách thức
-Time: Trạng từ chỉ thời gian
- Frequency: Trạng từ chỉ tần suất
- Place: Trạng từ chỉ nơi chốn
- Grade: Trạng từ chỉ mức độ
- Quantity: Trạng từ chỉ số lượng
- Questions: Trạng từ nghi vấn
- Relation: Trạng từ liên hệ

6. Prepositions: Giới từ   
-Time: Giới từ chỉ thời gian
- Place: Giới từ chỉ nơi chốn
- Reason: Giới từ chỉ nguyên nhân
- Intention: Giới từ chỉ mục đích

7. Conjunctions: Liên từ     
- Coordinating conjunctions: Liên từ kết hợp
- Correlative conjunctions: Tương liên từ
- Subordinating conjunctions: Liên từ phụ thuộc

8. Interjections: Thán từ    
9. Articles: Mạo từ      
Nó khá phổ biến trong các trung tâm tiếng Anh giao tiếp

Chuyên đề 5: Comparison - So sánh trong Tiếng Anh     
1. Equal Comparison: So sánh ngang bằng
2. Comparative: So sánh hơn
3. Superlative: So sánh nhất
4. Douple Comparative: So sánh kép

Chuyên đề 6: Passive Voice - Câu Bị động    

Chuyên đề 7: Reported speech - Câu gián tiếp  

Chuyên đề 8: Subjunctive - Câu giả định
Part A: Conditional sentences - Câu điều kiện                
1. Conditional sentences type 1: Câu điều kiện loại 1
2. Conditional sentences type 2: Câu điều kiện loại 2
3. Conditional sentences type 3: Câu điều kiện loại 3

Part B: WISH / IF ONLY - Câu điều ước       
4. Present wish: Ao ước ở hiện tại
5. Past wish: Ao ước ở quá khứ
6. Future wish: Ao ước ở tương lai

Chuyên đề 9: Subject & Verb Agreent - Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ  
Nên tham khảo lại các giáo trình học giao tiếp tiếng Anh để tìm hiểu thêm.

Chuyên đề 10: Word formation - Cấu tạo từ    

Chuyên đề 11: Inversions - Đảo ngữ       

Chuyên đề 12: Collocations - Sự kết hợp từ   

Chuyên đề 13: Clauses - Mệnh đề            
1. Adverbial clauses: Mệnh đề trạng ngữ
2. Relative clause: Mệnh đề quan hệ       
3. Nouns clause: mệnh đề danh ngữ

Các chuyên đề này khá phổ biến trong giáo trình tiếng Anh giao tiếp cho người lớn.

Vậy là các em đã nắm bắt được các dạng ngữ pháp tiếng Anh cơ bản cho kì thi THPT quốc gia đầy cam go sắp tới.

XEM THÊM

ĐĂNG KÝ NHẬN HỌC BỔNG VÀ KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ MIỄN PHÍ